De angst voor de Islam

Ik weiger een toelichting op deze column te schrijven, zoals mijn confrater Leon de Winter dat wel laat doen. Mocht u het dus niet begrijpen, gelieve dat te melden. 

Ik ben afkomstig uit een familie van kolonialen, althans de helft van de familie bestond uit kolonialen, zowel in de Oost als in de West. Van jongsafaan heb ik daarom respect en begrip meegekregen voor cultuur en geloof van anderen. Nooit heb ik mogen lachen om de kleding van bijvoorbeeld Javanen die in mijn kinderogen toch wel heel “raar”  was. Misschien heeft het allemaal meegewerkt aan de ontwikkeling van een soort wereldburgerschap, dat kan zijn. Hoe dan ook, in de loop van de jaren ontmoette ik Joden, negers, Cinezen, Indiërs, Belgen, Amerikanen, Duitsers, Russen, Grieken, Cyprioten en Arabieren en er was niemand voor wie ik ooit bang ben geweest. Bang was ik wel voor bepaalde groepen Twentse nozems die Almelo onveilig maakten. Maar dat terzijde (dit was dus geen toelichting).

Ik heb ook gezien hoe de eerste groepen Turken en Marokkanen naar textielstad Almelo kwamen omdat de ondernemers in een psychotische angstcirculatie terecht waren gekomen over het tekort aan eenvoudige arbeidskracht. In plaats van het werk aantrekkelijker te maken, gingen zij op zoek naar mensen die niets hadden en zich dus nog eens best wilden laten gebruiken als lopendebandslaven.  Al heel vroeg in die jaren kwam er een moskee in Almelo en ook voor het publiek dat daar uitkwam, ben ik nooit bang geweest.

Pas de afgelopen jaren heb ik met verbijstering gezien hoe een politieke stroming op gang kwam die alles wat Islam was niet alleen als achterlijk bestempelde maar ook als gevaarlijk. In dat verband werden termen gebruikt als woestijnnazisme. De vraag is waar die angst vandaan is gekomen en of ze terecht is. Tallozen hebben zich al over die vraag gebogen maar vrijwel niemand komt met een bevredigend antwoord.

 

Angst voor de Islam

De vroegste angst voor de islam stamt uit de middeleeuwen maar dat betekent niet dat er vanaf 650 n Chr een consistent groeiende angst voor dat onbekende geloof is geweest. Karel de Grote en zijn grote Islamitische tegenhanger Haroen al Rashid waren op z’n minst goede bondgenoten, zo niet vrienden. Aanvankelijk ook konden Joden, moslims en christenen  in Spanje bijvoorbeeld uitstekend met elkaar overweg. Er waren Arabische heersers die Joden en christenen in dienst hadden en dat gold voor de beide andere groepen op dezelfde manier. Aan deze interne vrede kwam pas een eind toen de zogenaamde “Katholieke Koningen” de jacht begonnen, vooral op moslims maar ook op Joden.  Aan de andere kant van de Middellandse Zee ging het niet veel beter want daar waren het ook al de christenen die het startsein tot de vijandelijkheden gaven. De godsdienst van de Liefde moest en zou het graf van Jezus “bevrijden”  van de heidenen of muzelmannen. In heel Europa werd en anti-Islamgeest gekweekt die uitsluitend steunde op de gedachte dat moslims niet in Jezus geloofden en dus “ongelovige honden”  waren. De tegenactie vanuit de moslimwereld was een voortgaande opmars die uiteindelijk strandde voor de muren van Wenen maar toen waren angst en haat in Europa al wijd uit gezaaid. Daarbij valt te bedenken dat niet alleen de Islam maar ook het Joodse geloof op z’n minst diep werd gewantrouwd en veelal verboden. Dat is altijd goed als informatie voor degenen die menen dat er sprake is van een Joods-Christelijke cultuur.

 

Nieuwe angstimpulsen

Het zou niet goed zijn alle angsten voor de Islam te koppelen aan het verre verleden. In recenter tijden zijn er ook impulsen geweest die de angst voor de Islam hebben doen groeien. Om te beginnen was er de redelijk grootscheepse immigratie van moslims die een geloof met zich meebrachten dat door vrijwel niemand begrepen werd. Sterker nog, veel West-Europeanen waren bezig hun eigen geloof af te werpen en mensen die met volle overgave aan hun geloof hingen, werden dan ook als “achterlijk”, “bijgelovig” en ook wel “onbetrouwbaar” gezien. Terwijl de Islam haar aanhangers een stevige houvast geeft voor het dagelijks leven en voor de samenleving als sociaal geheel, verloor de West-Europese samenleving steeds meer samenhang. De individualisatie brak door waarbij mensen hun eigen buren niet eens meer kennen. Het enige en belangrijkste element dat bindend bleek te zijn voor deze desintegrerende samenleving was: geld en welvaart. Deze elementen bepaalden steeds meer het respect dat mensen menen te verdienen en het geluk dat zij lijken te hebben. Zelfs geleend geld kon daartoe dienen omdat er roerend en onroerend goed mee te verwerven was dat tot aanzien kon leiden. Een algemeen geloof werd dat degene met het meeste geld ook het meeste respect verdiende, vooral als het om een selfmade man ging (of woman).

De desintegratie van de samenleving kreeg ook vorm in de vrouwenemancipatie die vrouwen in staat stelde voor zichzelf te zorgen en niet meer afhankelijk te zijn van een man. Daarmee werd een samenbindsel in het gezinsleven opgeheven. Daaraan valt geen kwaliteitsoordeel te verbinden maar een gegeven is het wel. Overigens betekent dat tot op de dag van vandaag niet dat mannen allemaal de andere sekse principieel als gelijkwaardig zien.

De Islam nu begon een angstgevoel op te roepen omdat zij alles in zich hield dat de uiteengevallen westerse samenleving niet meer had: sociaal gevoel, onderlinge samenhang, een bovennatuurlijke macht en een onuitwisbare hiërarchie in de onverwoestbare gezinsverhoudingen. Stuk voor stuk angstwekkend of haatopwekkend, zo bleek. In de wens om tegenover het pakket waarden en normen ook ene gezamenlijke waarde te stellen, bedacht men “vrijheid van meningsuiting”. Deze kreeg ineens een totaal nieuwe betekenis. Oorspronkelijk was zij bedoeld als bescherming van de burger tegenover de staat. Nu is zij  verworden tot een smoes om een ander naar hartenlust te mogen beledigen en bespotten. Van dat laatste is uitgebreid gebruik gemaakt ten op zichte van de zo gevreesde Islam, iets wat tot repercussies leidde en confrontaties en dat maakte de Islam nog beangstigender.

Intussen waren de westerse landen de heersers op aarde geworden en dat betekende dat zij ook in islamitische landen de baas speelden. Veelal niet meer als kolonisator maar wel als economische supermacht. Daarbij droegen de westerse landen niet de veelaanbeden “mensenrechten”  uit maar werkten zij naar hartenlust samen met schandalige regimes zoals die bestonden en bestaan in Libië, Egypte, S-Arabië, Irak, Syrië, Indonesië, Pakistan en andere landen. Overheden die hun bevolking op strakke of zeer gegwelddadige wijze overheersten en vaak nog overheersen. Wie zich tegen deze antidemocratische machthebbers verzette, kon ook de tegenstand van de westerse landen voelen want…de genoemde landen beschikken allemaal over het o zo onmisbare goedje dat aardolie heet.

Zo ontaardde Osama bin Laden van tegenstander van de S-Arabische koninklijke familie tot een tegenstander van de VS en alles wat daarmee samenhing. Het hoogtepunt van zijn gewelddadige optreden was natuurlijk de aanslag op TwinTowers in New York, een aanslag die de angst voor de Islam definitief tot cultuurgoed maakte. Er volgde nog een reeks van aanslagen en uitlatingen die allemaal steeds duidelijker leken te maken hoe gevaarlijk de Islam wel niet was. Wat mensen aan het denken had kunnen zetten, was dat Pim Fortuyn niet door een moslim werd vermoord maar door een geboren Nederlander. En dus werden links-Nederland gauw in de rol van een soort moslim-NSB gemanoeuvreerd. Op die manier konden de Islambangerds zichzelf toch weer gelijk geven en de bron van alle ellende zoeken in de Islamhoek.

Er was nog een element dat heel venijnig en giftig zich een weg zocht in deze voor haar zeer gunstige omstandigheden. Een groep die meende Israël te helpen door de “Islam als groot gevaar” af te schilderen. Israël was er immers in zo’n 50 jaar niet in geslaagd een bevredigende coëxistentie te ontwikkelen met de Palestijnen. Nu probeerde deze groep, en dat doet ze nog steeds, de Islam aan te wijzen als een tijdbom onder het menselijk bestaan. Dat levert groepen bondgenoten op die alles wat de Israëlische regering doet als heldendaad te vereren.

Genoeg historische en eigentijdse argumenten dus om te komen tot een soort Middeleeuwse spokenangst voor alles wat Islam heet.

 

Wat valt er te vrezen? 

Wat er in werkelijkheid valt te vrezen is voor niemand duidelijk behalve voor de aanhangers van het anti-Islamgeloof. De zogenaamde “islamisering”  van de westerse samenleving is om twee redenen een farce. Er zijn via democratische weg geen wetten tot stand gekomen die uitsluitend op basis van de Koran vallen te verdedigen. In de tweede plaats, mocht de meerderheid van het parlement dergelijke wetten in willen voeren, dan kan ze dat alleen maar doen omdat de kiezer zo heeft gekozen. Dan wil men dat klaarblijkelijk en is er geen democratisch argument tegen islamisering.

Te vrezen valt wel dat uitgerekend de anti-Islamisten zich door hun angst zodanig laten leiden dat zij alle waarden en normen die wezenlijk Nederlands of westers zijn (vrijheid, tolerantie, gelijkwaardigheid) vernietigen. Het lijkt erop dat zij die weg te bewandelen want juist de tegenstanders van de Islam zij  bij voortduring bezig onze vrijheden in te perken. En dat gaat dan ook nog onder het mom van “vrijheid”.

Een zekere relativerende koelheid tegenover alle angstpsychotische uitingen ten opzichte van de Islam en in haar vaarwater het socialisme, lijkt dan ook het enige redmidel dat Nederland en de westerse samenleving nog heeft.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://chaoticus.wordpress.com

Advertenties

11 thoughts on “De angst voor de Islam

 1. Zelden zo veel onzin gelezen als hier met een selectieve geschiedvervalsende historicus aan het woord.
  Wie de wereldwijde angst voor de islam wil begrijpen moet eerst de islam zelf en haar barbaarse geschiedenis doorgronden. Hier een stukje van die geschiedenis.

  http://hoeiboei.blogspot.nl/2009/12/de-kracht-van-de-rede-2-oriana-fallaci.html

  Lees ook eens iets reëls over de kruistochten zoals Op opp tenstrijde, Jeruzalem bevrijden, door Hans Jansen.

  >>Tussen 1095 en 1291 gingen honderdduizenden vrome westerlingen – met name mannen maar ook vrouwen – op reis naar Jeruzalem: de plaats waar Jezus van Nazareth is gekruisigd. Het doel van deze gewapende pelgrimages was orde op zaken te stellen in de Heilige Stad en te voorkomen dat daar (nog langer) islamitische krijgsheren de dienst uitmaakten. Deze militaire operaties, de kruistochten, waren hachelijke ondernemingen, vaak gedoemd tot mislukken. Maar er werden ook successen geboekt. Er heeft bijna tweehonderd jaar een christelijk Koninkrijk Jeruzalem bestaan. De moderne mens heeft zich van alles over de kruistochten laten wijsmaken, en kijkt doorgaans met een mengeling van verwondering en afschuw naar deze episode uit “onze” geschiedenis. De kruistochten worden zelden adequaat beschreven. Mystificaties en politieke vooroordelen vertroebelen het beeld dat het Westen van deze expedities heeft. In Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden! weet Hans Jansen de gangbare politiek correcte visie op de kruisvaarders te nuanceren. Hij baseert zich daarbij op een scala aan bronnen, waaronder Hebreeuwse en Arabische teksten. Hij onderwerpt de klassieke verslagen aan een kritische blik en komt tot verrassende observaties. In een beschouwend hoofdstuk laat de auteur zien dat de strijd van de kruisvaarders van weleer – historisch gezien – het begin was van de hedendaagse wereldomvattende “oorlog” tegen militante jihadisten. Dankzij de alom geprezen schrijfstijl van Jansen is dit boek niet alleen een verrassend avonturenepos met een humoristische ondertoon. Het is ook zijn eerste boek dat kan worden gekwalificeerd als “romantisch”.

  http://www.uitkijk.net/islam.php?do=lit_islam

 2. Wat is uw eigen gezichtshoek meneer de Chaoticus? Hans Jansen zei het al:
  ” Iets uitleggen aan de doorsnee naïeve westerling over de islam is zoiets als sexuele voorlichting geven aan kleuters, ze hebben geen idee waar je het over hebt”.
  De islam langs dezelfde kritische meetlat leggen als het Christendom, daartoe is menigeen niet in staat. Maar goed, u bent uw tijd ver vooruit met uw commentaar, straks is het op Europees niveau bij de wet verboden om kritiek te uiten op de islam en daarom kunt u er maar vast beter zoetsappige sprookjes over gaan vertellen, nietwaar?

 3. Chaoticus schreef:

  >>Wat valt er te vrezen?

  Wat er in werkelijkheid valt te vrezen is voor niemand duidelijk behalve voor de aanhangers van het anti-Islamgeloof. <>De zogenaamde “islamisering” van de westerse samenleving is om twee redenen een farce. Er zijn via democratische weg geen wetten tot stand gekomen die uitsluitend op basis van de Koran vallen te verdedigen.<>In de tweede plaats, mocht de meerderheid van het parlement dergelijke wetten in willen voeren, dan kan ze dat alleen maar doen omdat de kiezer zo heeft gekozen. Dan wil men dat klaarblijkelijk en is er geen democratisch argument tegen islamisering.<<

  Goeie smoes, met democratische middelen de democratie buiten werking stellen is het ultieme doel. Ik heb een tijdlang op een islamitisch forum gezeten voordat ik een permanente ban kreeg toen ik een van hun een koekje van eigen deeg gaf. Zonder uitzondering was niemand daar gecharmeerd van de grondwet en de democratie hier in Nederland. Islamitische wetten en de Koran zijn voor hun het doel. Dat geeft te denken nietwaar?

 4. Ondanks uw belezenheid bent u wat betreft de islam bijzonder naïef. 100 miljoen Christenen worden dagelijks vervolgd, grotendeels in moslim landen.

  http://www.opendoors.nl/

  Elke vijf minuten wordt er ergens een Christen vermoord, oftewel 100.000 per jaar, met een uitschieter naar 169.000 in 2009.

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/06/elke-vijf-minuten-wordt-een-christen-gedood-om-zijn-religie

  http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3309103/2012/08/31/Taliban-onthoofden-twaalfjarige-jongen.dhtml

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s