Van Osama tot Breivik, het brein van de terrorist

Of hij nu Breivik heet of Bin Laden, terrristen hebben allemaal iets gemeen: onvrede. Onvrede met de samenleving die gemaakt wordt door alle andere mensen samen. Dat maakt ook meteen duidelijk dat niemand onschuldig is: uitsluiting, bespotting, afweer, agressie….het zijn handelingen die dagelijks worden ingezet om anderen het leven zuur te maken. Waarom de een wel terrorist wordt en de ander niet? Dat is niet zo moeilijk te zeggen. De omstandigheden van iedereen kunnen wel eens hetzelfde lijken maar zijn dat veelal niet. Bovendien verschilt ieders dna. Hoe de omstandigheden op de persoon uitwerken, is daarvan afhankelijk. En zo wordt iemand netzo gemakkelijk terrorist als Moeder Theresa.

Het brein van de terrorist bestaat dan ook uit onvrede, die de gedachte aan wraak of het eigengelijk voedt. Hoever de terrorist wil gaan, is afhankelijk van aanleg en persoonlijke ervaringen. Wat vrijwel elke terrorist kenmerkt, is zijn of haar onberekenbaarheid. Een aanslag kan jaren worden voorbereid maar er is lang niet altijd ene goede reden aan te geven voor het moment. Soms wel, een nieuwe aanslag op 11 september zou in dat opzicht verklaarbaar zijn maar ook weer onwaarschijnlijk. Waarom? Vanwege de onberekenbaarheid. Onberekenbaarheid is de tactiek van de terrorist. Slaat hij vandaag op een vliegveld toe, da zal het morgen een druk bevolkt café zijn, tenzij hij goede mogelijkheden ziet om nog een keer een vliegveld uit te zoeken. Bij de bestrijding van het terrorisme wordt veel te weinig rekening gehouden met de aanpak op korte termijn, de onberekenbaarheid en de oorzaken die de onvrede voortbrengen. Dat laatste wordt tegengehouden door politiek/economische belangen. Die gaan nu eenmaal altijd voor boven de daadwerkelijke, efficiënte aanpak van terrorisme. Daarom worden vaak methoden gebruikt die de terreur juist aanwakkeren (oorlog) en uitzaaien (overdreven intensieve controles, afluisteren van iedereen etc).

In feite vormt het terrorisme niet eens zo’n grote bedreiging. Objectief gezien heeft het nog helemaal niets bereikt, behalve een angstpsychose in de westerse wereld. Die is vooral door gekken, ik zou haast zeggen terroristen, als George  W Bush opgewekt en versterkt. In dat opzicht hebben terroristen dus hun doel bereikt want die uitholling van de samenleving, daar waren ze op uit. In wezen is de terrorist het lontje en doet de samenleving zelf de rest totdat ze zich bijna opblaast.

Ziezo.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

 

Advertenties

32 thoughts on “Van Osama tot Breivik, het brein van de terrorist

 1. Misschien moet meneer warhoofd en tevens terroristenknuffelaar dit ook eens goed lezen.

  Denkwijzer. Door Rene Diekstra.

  Waarom komt er oorlog? Het is bevreemdend om talloze mensen, in de kranten, op de radio en tv, steeds weer bezig te zien alsof oorlog nog te voorkomen is. Helemaal bevreemdend is het om de rituelen van wapen inspecties en veiligheidsraadresoluties opgevoerd te zien met een ernst alsof oorlog en vrede daar vanaf hangen.
  De werkelijkheid is dat de teerling is geworpen en het aftellen allang begonnen. Daarom is ook de vraag helemaal niet meer interessant of er oorlog komt, maar waarom. Er zijn nogal wat mensen, vooral tegenstanders van de oorlog, die menen dat het antwoord daarop simpel is. Het is de Amerikanen in de eerste plaats te doen om eigen gewin, de toegang tot de oliebronnen. Dat is mijns inziens een verklaring die niet getuigt van historisch en evenmin van psychologisch inzicht. Degene die Irak zullen aanvallen zijn dezelfde als die Kosovo en Afghanistan hebben aangevallen. Daar was in geen velden of wegen olie te bekennen. Sterker nog, in economisch opzicht was in beide landen voor de aanvaller helemaal niets te halen. Om in het geval van Irak nu opeens wel met een economisch verklaring voor oorlog te komen aanzetten is wat al te kort door de bocht.
  Maar moeten we dan de argumenten waar de Amerikanen zelf mee komen voor serieus nemen?
  Gek genoeg weigeren veel tegenstanders van de oorlog om Bush en de zijnen op hun woord te geloven.
  Ik zeg gek genoeg, want je kunt het niet eens zijn met de door hen gegeven argumenten, maar dat betekent nog niet dat ze het achter hun elleboog hebben. Ik denk bijvoorbeeld dat ze het argument dat Irak mogelijk over massavernietigingswapens beschikt en die op een foute manier kan gebruiken of aan terroristen ter beschikking stellen, serieus menen.
  Een soortgelijk argument speelde ook in Afghanistan mee (opruimen van de Al Qaida trainingskampen). Ik denk ook dat het argument dat ze het Iraakse volk van een tiran willen bevrijden, echt gemeend is.
  Dat argument speelde ook mee in Kosovo ( Milosevic-regime) en Afghanistan (het Taliban-regime).
  Zoals het ook meespeelde in de Tweede Wereldoorlog ( Nazi-regime).
  Het is vooral dit argument dat psychologisch veelbetekenend is. Voor veel Amerikanen en vooral het conservatieve deel, zijn oorlog en geweld door God gegeven mogelijkheden de mensheid te verlossen van het kwade. In die opvatting past bijvoorbeeld de doodstraf. Ook de ‘heroïsering van geweld door de Hollywood en de rest van de Amerikaanse filmindustrie past hierin. Net zoals de enorme hoeveelheden geld die in de ontwikkeling van wapens en defensie worden gestoken. En in die opvatting past helemaal het gebruik van geweld tegen tirannen.
  BEELDSPRAAK
  Toen Bush een jaar geleden in zijn ‘State of the Union”, rede tot Congres en Senaat sprak over ”de as van het kwaad” en daarmee doelde op lande als Iran, Irak en Noord-Korea, was dat absoluut geen beeldspraak was een directe uiting van opvatting dat de mensheid scherp op te splitsen is in goed en kwaad en dat het uitroeien van dat laatste deel de opdracht is van ieder weldenkend, ethisch zuiver, in God gelovend mens
  Geweld als verlossing. Het is een denkbeeld dat veel moderne Europeanen niet alleen vreemd is maar ook heftig tegen de borst stuit. Wij zijn immers geneigd te denken dat geweld nooit een oplossing is. Het is immers een staande uitdrukking: ‘met geweld los je niets op”.
  Toch is het nog niet eens zo heel lang geleden dat ook op het Europese vasteland oorlog en geweld werden verwelkomd als een middel om de wereld een stap voor uit te helpen, zelfs door intellectuelen en kunstenaars.
  Oorlog! Riep de grote schrijver en Nobelprijs winnaar voor de literatuur Thomas Mann in november 1914 uit, het was zuivering, bevrijding die we voelden en een overweldigende hoop. Zo” vijftig jaar eerder had een van de grootste denkers van de negentiende eeuw, de Britse filosoof John Stuart Mill, al een banvloek uitgesproken over de mens die oorlog en geweld principieel afwijst. Oorlog, schreef Mill, is een kwaadaardig ding, maar niet het kwaadaardigste van alles. De decadente, vervallen staat van morele gevoelens en van vaderlandsliefde die mensen doet denken dat niets een oorlog waard is, is veel erger. De mens die niets heeft waarvoor hij bereidt is te vechten, niets dat belangrijker is dan zij persoonlijke veiligheid, is een miserabel schepsel en heeft geen kans op vrijheid tenzij hij bevrijd wordt en beschermd door de inspanningen van betere mensen dan hijzelf.
  Ziedaar in enkele zinnen de kern van de afkeer die veel Amerikanen op dit moment hebben van al die Europeanen, die zo uitgesproken tegen de komende oorlog zijn en die, als ze er uiteindelijk mee instemmen, er in ieder geval hun eigen hachje niet aan zullen wagen. Ze vinden ons watjes, moreel decadente wezens, het oude Europa zoals defensieminister Donald Rumsveld onlangs laatdunkend zei. Daar vergiste hij zich overigens in want het oude Europa, zoals ik al zei was zo oorlogszuchtig als de pest.

  • De oorzaak van het islamterrorisme is dat de islam principieel vijandig tegenover de westerse wereld staat. Nooit begrepen zeker dat de islam streeft naar wereldheerschappij?? De Uhma van Mohammed?? Volg eens een tijdje “Ontdek-Islam” en merk hoe laatdunkend moslims over de westerse cultuur praten en doen. Ik kan ze niet helemaal ongelijk geven, er mankeert wel het een en ander aan onze levenswijze. Maar geeft hen dat het recht om zo hooghartig te zijn? Ze consumeren wel westerse goederen en nergens wordt meer tv gekeken als in de Arabische wereld. De sociale uitkeringen zijn blijkbaar ook wel halal, een “Duitse” imam die in het geheim afgeluisterd werd, moedigde de moskeegangers aan om vooral een uitkering aan te vragen om daarmee de Duitse economie te helpen ruïneren en te destabiliseren. Eén keer raden waarom. islamitische agressie tegenover alles wat niet islam is is inherent aan de islam. Daar hebben fundamentalistische moslims geen aanleiding voor nodig, als je dat soms dacht.

   • Aha, daarom konden Karel de Grote en Haroen al Rsshid zo goed met elkaar over weg….hou toch op met die onzin. In Paramaribo zijn de moskee en de synagoge buren… In Spanje hadden christelijke vorsten eewenlang moslimsecretarissen en andersom….tsss

   • Ik heb nooit beweerd dat er geen tijden zijn geweest en nog zijn waar moslims en christenen en zelfs joden niet vredig naast elkaar (hebben) kunnen leven.
    Ik heb ook nooit beweerd dat alle moslims fundamentalistisch zijn, waar ik het over heb zijn de fundamentalistische moslims die hun gewelddadige inspiratie rechtstreeks in Mohammed en de islam vinden met als doel angst en verwarring te zaaien.

  • Citaat: “Als we de islam met deze andere religies vergelijken moeten we constateren dat deze door de combinatie van het wettische karakter en de drang tot het bekeren (volgens sommigen: onderwerpen) van ongelovigen wel de minst tolerante van de drie grote, monotheïstische, wereldgodsdiensten. De islam kent de scheiding tussen geloof en staat in veel mindere mate en ziet zichzelf bovendien als de kroon op de geschiedenis die is begonnen met het jodendom en het christendom.”

   Zoals ik al eerder zei, de islam beschouwd zichzelf als superieur.

   http://www.hetvrijewoord.org/?p=511

 2. Citaat: “Of hij nu Breivik heet of Bin Laden, terrristen hebben allemaal iets gemeen: onvrede. “.

  Voor de goede orde, de grote gemene deler is hier de islam.

  De “onvrede” van Osama Bin Laden, bestond uit het feit dat de “uhma” van Mohammed (de wereldwijde islamheerschappij) nog steeds niet gerealiseerd was.

  De “onvrede” van Breivik bestond uit het feit dat hij ( juist) constateerde dat de islamheerschappij stap voor stap naderde en hij helaas de linkse politieke partij die in zijn ogen de islam faciliteerde als doelwit nam.

 3. Och och, de onvrede van Osama kwam heel ergens anders vandaan hoor! Die kwam uit familie- en relatietoestanden maar dat is je ontgaan. Je wist ook niet dat de Bin Ladens en de familie Bush goede bekenden waren natuurlijk…. Het valt allemaal maar moeilijk bij te houden hè?
  In jouw optiek is de Russische Revolutie ontstaan door die stomme Lenin, de Tweede Wereldoorlog door Adolf Hitler en de Tachtig Jarige Oorlog door de Protestanten. Het is mij allemaal te simpel….

  • Nee, inderdaad, ik kan niet alles bijhouden, wat ik wel weet is dat Bin laden uit een rijke familie kwam en werd opgevoed als wahibist, een conservatieve fundamentalistisch tak van het soennisme. Zijn erfenis heeft hij gebruikt om moslimstrijders in Afganistan te steunen tegen de Russen en verder om Al Qaida op te richten. Als elke man vanwege familie en relatieproblemen terrorist wordt dan was de wereld allang uitgemoord. De oorzaken van revoluties en bv WOII zijn mij nagenoeg bekend.

  • De onvrede die er heerst in de islamitische wereld wordt hier heel goed verwoord. ”het westen is militaristisch en imperialistisch. Het heeft andere naties `getraumatiseerd` met zijn `koloniale terreurdaden`. Het `individualisme`, dat waarmerk van westerse cultuur, is `de bron van alle problemen`. De westerse macht is `vreesaanjagend`, het onderdrukt onze `ontwikkelingscapaciteiten` en dringt ons dagelijks leven binnen met zijn “geïmporteerde producten` en televisiefilms die de ether vervuilen. Het is een macht die ons `onderdrukt`, onze `markten overspoelt` en onze `hulpbronnen`, `initiatieven` en `ontwikkelingsmogelijkheden` beheerst”. Fatima Mernissi in ” Islam and democraty”.

 4. Bin Laden werd opgevoed in een kring van hypocriete, zogenaamd wahibistische moslims die er samen met de koninklijke familie naar Zwitserland op uittrok om te zuipen en te neuken. Nee, DAAR word je beter van! m

  • Een schijnheilige hypocriet dus en maar de vrome moslims uithangen en Mohammed imiteren, nou ja die kon er ook wat van met zijn 14 vrouwen waarvan er eentje van 9 jaar. Zo zie je maar weer geld maakt niet gelukkig.

 5. Ga eens na hoe jongeren zich ontwikkelen, normaal, net alsof het een mens is geweest: zuur, boos over gebrek aan principes (waaraan hij zich thuis wel moest houden etc). Zo zitten mensen in elkaar en dan ineens komt in al dat sjagrijn in je op hoe je wraak kunt nemen op al die bagger….

  • Maar waarom reageert hij zijn frustraties dan af op de westerse cultuur en niet op die van de islam die hem al die frustraties bezorgd heeft?? Ik kan het nog steeds niet vatten, sommige mensen houden levenslang een trauma over van een mensenleven dat ze hadden kunnen redden, maar hoe dan ook, niet gedaan hebben. en anderen reageren hun trauma af op anderen door tientallen zo niet honderden of duizenden mensenlevens en hun hele familie te verwoesten door zoveel zinloos terroristisch geweld??

  • Ik vermoed iets anders, (weet het eigenlijk wel zeker), moslimterreur is niets minder dan religieus gedrag. Al-Shabaab de islamitische terreurgroep wil in Kenia een islamitische staat vestigen, om dat te bereiken is alles geoorloofd.
   Zelfmoordterroristen worden gedreven door het abstracte idee dat binnen de islam heerst over het martelaarschap, je weet wel van die geflipte Mohammed imitators die “eeuwige roem” wordt aangemeten door hun gemeenschap, en zitten te smachten op die 70 maagden in het paradijs door zich een bomgordel aan te meten en dan te midden van nietsvermoedende burgers, vrouwen en kinderen hun heldendaad verrichten. Zoiets heldhaftig`s schijnt binnen de islam dezelfde status te hebben als bij normale culturen liefdadigheid.

  • Een citaat uit een boekbespreking: “”Het scheldwoord dat tegen islamcritici wordt gebruikt om hen als haatzaaiers zwart te maken is niet moslimofoob maar islamofoob. Dus geen angst van mensen, maar angst van een religie. De politiek correcte uitvinders van dit lelijke woord nemen dus niet mensen in bescherming, maar wel een ideologie, zo lezen we.10 Toch worden de islamcritici van haatzaaierij beschuldigd. Islamapologeten zouden bijna nooit bronnen citeren van moslims, maar ze snoeren wel de mond van islamcritici die dat wel doen. Wie neemt de moslims dan op hun woord? Volgens verschillende essays komt deze angst van de islam rechtstreeks voor uit de leer van de islam zelf, en is dus normaal. Deze angst heerst ook bij de vele moslims: de wet in de Koran heeft verschillende raakvlakken met oorlogsrecht, zoals dood voor afvalligen, dat te vergelijken is met doodstraf voor deserteurs in het leger. Elke moslim moet dus op zijn tellen passen.15 Kunnen we nog wel spreken over moslims zolang er geen vrijheid is om de islam te verlaten? Een bevraging van journalist Michiel Hegener bij moslims toont dan ook aan dat velen hiervan bewust zijn”.

   http://www.politics.be/recensies/698/

  • Wat een fatalistische opmerking. Dus een “gedachte” of ideologie waar onnoemelijk veel leed uit voortkomt hoef je niet te be-kriticeren of te bestrijden?? Dat heeft men toch ook niet nagelaten bij de Roomse kerk toen die totaal ontspoort was? Waarom ben je, en met jou zoveel anderen, wel zo kritisch op het christendom en zo tolerant tegenover de islam?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s